Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Aktuality > Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024Datum konání:
16.1.2023

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024
(konané ve školním roce 2022/2023)
1. Vyhlášení přijímacího řízení
Ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2023. Zároveň stanoví jednotná
kritéria přijímání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory a formy
vzdělání.
2. Přihláška ke vzdělávání ve střední škole
Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) přihlášku
řediteli střední školy do 1. března 2023. V případě oborů s talentovými zkouškami byl termín
pro podání přihlášky 30. listopad 2022.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě různé
SŠ, popř. na jednu SŠ, ale do dvou různých oborů vzdělání, nebo dvou různých zaměření podle
ŠVP). Na obou přihláškách vyplní uchazeč obě střední školy, popř. oba obory, a to ve stejném
pořadí (to nevyjadřuje preferenci té které školy).
Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy mohl již uchazeč v prvním kole podat
až dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, teoreticky tak může v prvním
kole uchazeč podat až čtyři přihlášky.
3. Přijímací řízení do oborů vzdělání zakončených
maturitní zkouškou
Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů je jednotná
přijímací zkouška (JPZ). Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium
se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum).
Pokud uchazeč podá dvě přihlášky do maturitních oborů, pak má právo konat jednotnou
zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč jednu přihlášku, koná zkoušku pouze jednou.
Do celkového hodnocení přijímacího řízení se uchazeči započítává vždy pouze lepší
výsledek písemného testu z jednotlivých předmětů.
Jednotná zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Další povinnou součástí je
hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke
vzdělávání může zohlednit ředitel školy i další kritéria. Těmi mohou být výsledky školní
přijímací zkoušky, je-li stanovena (např. test studijních předpokladů) a další skutečnosti, které
osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (např. umístění ve znalostních
soutěžích, absolvování ZUŠ apod.) O kritériích pro přijetí a způsobu jejich hodnocení rozhoduje
ředitel školy. Zákon pouze stanoví, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazeče podílí
minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).
Uchazeč, který se k řádnému termínu pro vážné důvody nedostaví a svoji neúčast písemně
nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.
Uchazeči konají jednotné testy na školách, na které podali přihlášky. Podal-li uchazeč přihlášku
na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním
pořadí, v druhém termínu pak ve škole uvedené v druhém pořadí.
Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazečům nejpozději 14 dní (v případě
náhradního termínu nejpozději 7 dní) před termínem konání této zkoušky.
• Obsah a podoba přijímacího řízení do oborů
zakončených maturitní zkouškou
Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů, a to z českého jazyka
a literatury a z matematiky a její aplikace.
Maximální možný počet dosažených bodů v každém z didaktických testů (z českého jazyka
a literatury i z matematiky a její aplikace) je 50. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně
stanovena, ředitel školy však může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce (příp.
školní přijímací zkoušce), které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro
přijetí.
Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky a její
aplikace 70 minut.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení,
tělesným či smyslovým postižením), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského
poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených
podmínkách (nejčastěji navýšení času).
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na základě
žádosti promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Škola ověří znalost
českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem.
Cizincům s dočasnou ochranou (uchazečům z Ukrajiny) se na žádost promíjí jednotná
zkouška z českého jazyka a literatury; škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro
vzdělávání v daném oboru rozhovorem. Písemný test z matematiky a její aplikace má tento
uchazeč právo konat v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce ke
vzdělávání spolu s dokladem, že je občanem s dočasnou ochranou.
Pokud tento uchazeč nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, vytvoří se
z důvodu jeho zařazení do výsledného pořadí tzv. redukované pořadí, tzn. bez započítání
výsledku zkoušky z českého jazyka.
V případě konání školní přijímací zkoušky stanoví podmínky pro tyto uchazeče ředitel školy.
• Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín – čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín – pátek 14. dubna 2023
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín – pondělí 17. dubna 2023
2. termín – úterý 18. dubna 2023
Náhradní termín pro všechny obory:
1. termín – středa 10. května 2023
2. termín – čtvrtek 11. května 2023
• Výsledky a hodnocení JPZ a přijímacího řízení
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní hodnocení uchazečů příslušné střední
škole do 28. dubna 2023.
Ředitel školy ukončí do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Centrem hodnocení
uchazečů v rámci přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů (rozhodnutí
o přijetí se nezasílá) spolu s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
v anonymizované podobě.
Ve stejném termínu nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě
3 pracovních dnů odvolání, a to ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje
prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal.
Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění seznamu
přijatých uchazečů) potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním
zápisového lístku. Pokud tak neučiní, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole a ředitel školy přijme
na toto místo jiného uchazeče.
4. Přijímací řízení do ostatních oborů vzdělání
(střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem)
Přijímací řízení do těchto oborů probíhá obdobně, jako do oborů zakončených maturitní
zkouškou, až na tyto základní odlišnosti:
• Jednotná přijímací zkouška se nekoná.
• Rozhodujícím kritériem pro přijetí je zpravidla hodnocení na vysvědčeních
z předchozího vzdělávání.
• Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole dva
termíny, a to v období od 22. dubna do 30. dubna 2023.
• Ředitel školy může v rámci kritérií přijímacího řízení stanovit, že cizinci s dočasnou
ochranou se podrobí rozhovoru, který ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro
vzdělávání v daném oboru.
• Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle
rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023.
5. Další kola přijímacího řízení
Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího
řízení, přičemž postupuje obdobně jako v 1. kole, avšak:
• Uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek.
• Uchazeč uvádí na každé přihlášce pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné
zaměření školního vzdělávacího programu.
• Uchazeči nekonají JPZ, ale zpravidla jsou přijímáni na základě školní přijímací zkoušky.
• Neplatí povinnost pro ředitele školy stanovit 2 termíny přijímací zkoušky.
• Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola
přijímacího řízení.
• Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů
před termínem konání této zkoušky.
6. Odkazy na další informace
• § 59 – 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů
• vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů
• zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
• Opatření obecné povahy čj. MSMT-29772/2022-1
• webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – www.cermat.cz
• webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz