Horní menu

Aktuality


Novější 1 3 10 19 28

Zápis žáků do 1. třídy

Datum konání: 30. 4. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nařízení MŠMT bude v tomto roce probíhat zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021bez přítomnosti žáků. Potřebné instrukce a formuláře Vám budou zaslány poštou. Pokud nepocházíte z našeho školského obvodu, kontaktujte vedení školy a potřebné dokumenty Vám budou zaslány.


Publikováno 30. 3. 2020 10:15

Domácí příprava

Datum konání: 20. 3. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,

od čtvrtka 19. března se budou na stránkách školy v záložce Domácí příprava objevovat úkoly pro samostudium a procvičování žáků. Tyto materiály budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Konkrétní dotazy směřujte k jednotlivým učitelům.

Domácí práce bude sloužit jako podklad pro celkové hodnocení žáků.

Hodně studijních úspěchů.


Publikováno 19. 3. 2020 13:54

Úřední hodiny pro veřejnost

Datum konání: 19. 3. 2020

Školní jídelna a účetní:

 pondělí  9:00  -  11 hodin

  

Vedení školy:

 pondělí  10:00    12:00 hodin

 

   

 Telefon:

 školní jídelna  721 132 604

účetní               724 837 420

vedení školy    728 815 495 ( ředitel školy)

                         605 845 517 ( zástupce ředitele školy)


Publikováno 19. 3. 2020 10:13

Domácí příprava žáků

Datum konání: 19. 3. 2020

Vážení rodiče,

v současné době připravujeme podklady pro domácí přípravu žáků. O jejich formě Vás budeme informovat. Měly by být přístupné od čtvrtka 19. března.


Publikováno 17. 3. 2020 11:24

UZAVŘENÍ MŠ

Datum konání: 18. 3. 2020

 

Publikováno 17. 3. 2020 11:47

Uzavření mateřské školy

Datum konání: 18. 3. 2020

Od středy 18. března bude mateřská škola do odvolání uzavřena.


Publikováno 17. 3. 2020 11:04

Lyžarský kurz Kunčice 2020 zrušen

Datum konání: 11. 3. 2020

Lyžařský kurz Kunčice 2020 byl vedením školy z důvodů mimořádných opatření zrušen.

Kurzovné bude vráceno po návratu žáků do školy.


Publikováno 10. 3. 2020 14:03

Uzavření Základní školy Mikulovice od 11.3.2020

Datum konání: 11. 3. 2020

vykricnik.jpgVláda ČR po zasedání Bezpečnostní rady státu rozhodla, že z důvodu prevence proti šíření koronaviru budou od 11.3.2020 uzavřeny všechny základní a střední školy.


Proto i naše Mikulovická základní škola bude z důvodu prevence proti šíření koronaviru od 11.3.2020 uzavřena do odvolání.


Provoz Mateřské školy v Mikulovicích zůstává zachován beze změn.

Školní jídelna při ZŠ Mikulovice bude i nadále vařit pro MŠ Mikulovice i pro veřejnost.

Více informací zde:

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf


Publikováno 10. 3. 2020 11:53

Mimořádné opatření

Datum konání: 11. 3. 2020

M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í

 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

 I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
. osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

 Odůvodnění:

 Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před
výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol


představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob
ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

 Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem
k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den
nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

  Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

 ministr zdravotnictví


Publikováno 10. 3. 2020 11:19

Bruslení

Datum konání: 29. 2. 2020

Letošní zima je svými teplotami nezimní. Dny, kdy mrzlo se dají  spočítat na prstech jedné ruky a Mikulovické jezero, kam jsme chodili bruslit v minulých zimách nám vyschlo.

K velké radosti dětí bylo opět zprovozněno venkovní kluziště ve Znojmě. Takže nám nic nebránilo v rámci projektu Pohybové gramotnosti mládeže vyrazit několikrát do Znojma a příjemně si zabruslit. Bruslení si mohly postupně vyzkoušet všechny třídy druhého stupně.

IMG_20200113_134704.jpg

Foto bruslení 2020

Foto bruslení 2019


Publikováno 29. 2. 2020 16:22

Novější 1 3 10 19 28