Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Poradenské služby

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo ve škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016.

Školní poradenské pracoviště bylo ustanoveno dne 31. 8. 2017

 

  Organizační   struktura

Výchovný poradce      Mgr.  Martina Hrůzová, 515 252 127

 Konzultační hodiny:  pondělí  13:00 -14.00 hodin nebo kdykoliv po předchozí domluvě

 

Školní metodik prevence        Mgr. Vladimíra Poláková, 515 252 127

 Konzultační hodiny: čtvrtek   13:00 -14.00 hodin nebo kdykoliv po předchozí domluvě

 

Školní speciální pedagog     Mgr.  Šárka Kelčová, 515 252 127

   

 

Program pedagogických služeb (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle: 

 

poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

prevence školní neúspěšnosti,

kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě povolání,

podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 

průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy, 

spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci, spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními, 

integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (dále OSPOD, Policií ČR, státními institucemi).