Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Poradenské služby

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo ve škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016.

Školní poradenské pracoviště bylo ustanoveno dne 31. 8. 2017

 

  Organizační   struktura

Výchovný poradce      Mgr.  Martina Hrůzová, 515 252 127

 Konzultační hodiny:  pondělí  13:00 -14.00 hodin nebo kdykoliv po předchozí domluvě

 

Školní metodik prevence , vedoucí poradenského pracoviště       Mgr. Vladimíra Poláková, 515 252 127

 Konzultační hodiny: čtvrtek   13:00 -14.00 hodin nebo kdykoliv po předchozí domluvě

 

Školní speciální pedagog     Mgr.  Šárka Kelčová, 515 252 127

   

 

Program pedagogických služeb (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle: 

 

poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

prevence školní neúspěšnosti,

kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě povolání,

podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 

průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy, 

spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci, spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními, 

integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (dále OSPOD, Policií ČR, státními institucemi). 

 

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB 20.21.doc

 

 

Zajímavé stránky:

 

www.e-bezpeci.cz

www.saferinternet.cz

www.bezpecne-online.cz