Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Žákovský parlament

Žákovský parlament


Žákovský parlament tvoří skupina žáků z různých tříd, kteří se scházejí za účelem sdílení informací ze tříd a organizování rozličných aktivit pro celou školu. Každá třída má obvykle jednoho zástupce. Zástupci jsou do parlamentu demokraticky voleni svými spolužáky, parlament obvykle spolupracuje i s žáky dobrovolníky, kteří mají chuť pro školu něco dělat.

Členové parlamentu pravidelně získávají informace od svých spolužáků ve třídách. Na základě sebraných informací organizují aktivity na zlepšení prostředí školy. O všem komunikují nejen se spolužáky, ale také s vedením školy a pedagogickými pracovníky.

 

Čemu pomáhá

Fungující parlament ve škole pomáhá následovně:

 

Podporuje komunikaci napříč celou školou: žáci ze všech tříd jsou členy parlamentu (tedy svými spolužáky) pravidelně vedeni k tomu, aby vyjadřovali své názory a navrhovali řešení případných problémů či přicházeli s nápady na zlepšení života ve škole.

 

Podporuje pozitivní klima školy: žáci a učitelé se stávají jedním týmem, společně usilují o to, aby bylo ve škole všem dobře.

 

Rozvíjí odpovědnost žáků: žáci si uvědomují, že společně nesou odpovědnost za to, jak funguje společenství, jehož jsou členy, ať už se jedná o školu, či jakékoli jiné prostředí.

 

Posiluje proaktivní postoje žáků: žáci zažijí, že ve škole mohou něco změnit k lepšímu, začnou důvěřovat tomu, že jejich iniciativa a aktivita mohou mít praktický dopad na život.

 

Propojuje žáky napříč třídami: scházejí se žáci ze všech tříd, sdílejí, co se ve třídách děje, hledají společný zájem, spolupracují na školních projektech.

 

Podporuje rozvoj klíčových kompetencí:

-   komunikativních (žáci formulují své myšlenky, vzájemně je sdílejí, učí se aktivně

     naslouchat a činit ve skupině rozhodnutí);

-     k řešení problémů (žáci pojmenují problémové situace a ve spolupráci navrhují řešení);

-     sociálních a personálních (žáci pracují na společném úkolu, vzájemně se respektují,    

     podporují skupinu v dosažení cíle);

-     občanských (žáci se zajímají o pocity a názory druhých).

 Cíle školního parlamentu:

-  aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy

-  zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy

-   předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy

-   připomínat dodržování školního řádu

-   připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd

-   řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy

Stanovy školního parlamentu:

Členem školního parlamentu se může stát každý žák 1.-9. třídy.  Každá třída si volí jednoho zástupce. Volby do školního parlamentu probíhají na začátku školního roku.  Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Všichni členové mají rovnoprávné postavení, přítomní dospělí hlasovací právo nemají.  K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.  Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.  Pro podněty žáků existuje schránka důvěry, která je umístěna v 1.poschodí ZŠ Mikulovice.

Složení žákovského parlamentu

TŘÍDY Jméno a příjmení žáka
zástupce 1. třídy  Anna Cidlinská
zástupce 2. třídy  Karolína Křížová
zástupce 3. třídy  Jakub Jeřábek
zástupce 4. třídy Radka Poláková
zástupce 5. třídy Tereza Valová
zástupce 6. třídy Jan Nečas
zástupce 7. třídy Tadeáš Veselý
zástupce 8. třídy Jakub Šálek
zástupce 9. třídy Roman Elis